Doch Dyn Dream

Project voor onderwijs en onderdak in Matunda, Kenia

K's foar Kenia


In groep fan 8 persoanen besteande út Fetsje, Peter, Tsjitske, André, Adelma, Jehannes, Jelle en Bregt sille yn febrewaris nei Kenia om dêr te helpen mei it bouwen fan in tredde skoalgebou. Mei as wurktitel K's foar Kenia (kuierje, kwisse, kantklossen, knippen, koeken, krentebollen, klune, keatse foar Kenia) sille sy besykje om foar dat sy fuortgean 10.000 euro op te heljen. Dêrfoar stean yn elts gefal no al trije aksjes op it pogramma:
  • 12 oktober 2019 Kwisse foar Kenia yn de Wjukken yn Mantgum FOTO'S HIER!
  • 9 novimber 2019 Kwisse foar Kenia yn de Tysker yn Easterwierrum
  • 31 desimber 2019 Kuierje foar Kenia mei de fjirde edysje fan de Hassiebassie tocht


Der binne noch mear ideeen mar dizze trije data kinne jimme al fêst yn 'e aginda sette!


Mear ynformaasje folget sa gau mooglik.


Donaasjes foar dizze aksjes kinne dien wurde op ús rekkennûmer:  NL76ABNA0572078129  o.v.v. Knaken Foar Kenia

HELPEN?

Doneer op:

IBAN NL76 ABNA

0572 0781 29


Ten name van

Stichting Doch Dyn Dream

Tussenstand

Knaken Foar Kenia